SMLOUVA O NÁJMU STROJE 

Pronajímatel: NTC Stavební technika spol. s.r.o., Jiřinková 120, 552 03 Česká SkaliceIČ 63221152 / DIČ CZ63221152 

Nájemce:

Cena účtovaného nájemného bude vypočítána dle skutečné doby nájmu, dle platného ceníku.  Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat cena za přepravu stroje, rozdíl pohonných hmot a případné poškození stroje. Nájemce se zavazuje tyto případné náklady uhradit s cenou nájemného.  


ÚČEL, PLATNOST A ÚČINNOST NÁJEMNÍ SMLOUVY Účelem smlouvy o pronájmu je umožnit právnické či fyzické osobě (dále jen nájemce) za úplatu dočasně užívat v souladu s podmínkami této smlouvy na sjednanou dobu a na sjednaném místě výše uvedený předmět nájmu (stroj). Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci do užívání stroj za podmínek dále uvedených v této smlouvě. Nájemce se zavazuje po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě za dočasné užívání stroje zaplatit pronajímateli sjednaný nájem. 

VÝŠE A PLATBA NÁJEMNÉHO Nájemce je povinen platit pronajimateli za užívání stroje nájemné v souladu s nabídkovým ceníkem pronajímatele plus DPH. Nájemné začíná běžet dnem uzavření smlouvy a převzetím stroje nájemcem. Nájemné končí dnem vrácení stroje pronajímateli a podepsáním zápisu o vrácení. Místem převzetí a vrácení je provozovna pronajímatele na adrese Kovová 1089 Hradec Králové . Závěrečné vyúčtování nájemného je pronajímatel povinen vystavit nájemci při ukončení nájemního vztahu a při vrácení pronajatého stroje, přičemž se přihlíží k případným ztrátám,poškozením a zničením pronajatého stroje. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli vyúčtované nájemné v hotovosti na základě daňového dokladu pronajímatele vystaveného ke dni ukončení nájmu . Výše účtovaného nájemného bude vypočtena jako násobek denní sazby a počtu kalendářních dnů trvání nájmu. 

KAUCE Nájemce je povinen složit při převzetí předmětu nájmu do svého užívání vratnou kauci . Touto kaucí se zřizuje zástavní právo sloužící k zajištění případné budoucí pohledávky vzniklé v případech dále uvedených. Její výše je závislá na předmětu nájmu poskytnutého nájemci do jeho dočasného užívání. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli tuto kauci při podpisu smlouvy pro případ zničení, ztráty či poškození předmětu nájmu. V případě vzniku nároku na náhradu škody je pronajímatel oprávněn si tuto kauci započíst na náhradu škody. V případě vyšší škody je nájemce povinen doplatit jím způsobenou škodu zároveň s platbou nájemného. Vyúčtování kauce bude provedeno pronajímatelem při vrácení předmětu nájmu. V případě bezporuchového užívání předmětu nájmu bude kauce nájemci vrácena v plné výši při předání předmětu nájmu zpět pronajímateli. V případě prodloužení nájmu stroje po uplynutí nájemní doby uvedené ve smlouvě, je nájemce povinen se osobně dostavit do sídla nebo pobočky pronajímatele, kde se svolením pronajímatelem bude nájem stroje prodloužen. Telefonicky lze nájem prodloužit o jeden den. V případě nedodržení podmínek tohoto bodu bude předmět nájmu považován za zcizený a toto bude neodkladně hlášeno Policii ČR. 

PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu řádně, v souladu s účelem, který byl určen smlouvou a chránit jej před poškozením či zničením. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal předmět nájmu ve stavu, který je oběma smluvním stranám znám a který odpovídá jeho stáří a údržbě při obvyklém užívání. Nájemce prohlašuje, že ho pronajímatel seznámil s jeho povinností zajistit, aby stroj obsluhovala pouze osoba k tomu oprávněná podle vyhlášky č. 77/1965 Sb. a zavazuje se tuto povinnost bezpodmínečně dodržovat. Nájemce prohlašuje, že se zapůjčeným strojem bude pracovat pouze obsluha, která byla vyškolena a má platný strojnický průkaz pro obsluhu výše uvedené kategorie strojů..Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s obsluhou předmětu nájmu a s jeho provozními podmínkami a že ho pronajímatel poučil o dodržování předpisů bezpečnosti práce, o skladování stroje a o jeho přepravě. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu v souladu s návodem k obsluze. Nájemce je povinen v případě havárie, poruše či poškození předmětu nájmu z důvodu živelné pohromy nebo jeho odcizení bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele písemně nebo faxem. V případě havárie je povinen přivolat policii a vyžádat si sepsání příslušného protokolu. Nájemce není oprávněn předmět nájmu přenechat do podnájmu třetím osobám bez předchozího souhlasu pronajímatele. Porušení této povinnosti nájemcem zakládá právo pronajímatele od nájemní smlouvy odstoupit a vyúčtovat smluvní pokutu za porušení smlouvy. Nájemce se zavazuje bez zbytečného odkladu hlásit pronajímateli potřebu oprav či rozsáhlejší údržby, jinak odpovídá za škodu, která by pronajímateli nesplněním této povinnosti vznikla. V případě poškození, zničení nebo ztrátě stroje je nájemce povinen nahradit pronajímateli škodu, která mu byla takto způsobena, a to až do výše prodejní ceny stroje. Nájemce je povinen nejpozději do 24 hodin po uplynutí doby pronájmu neprodleně informovat pronajímatele o úmyslu prodloužit dobu nájmu. V případě, že nájemce pronajímateli předmět nájmu v dohodnuté době nevrátí, zavazuje se uhradit pronajímateli kromě ceny nájmu smluvní pokutu rovnající se denní výši nájemného. Provede-li nájemce změny na předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, je povinen po skončení nájmu uvést stroj na své náklady do původního stavu. Má-li předmět nájmu, který byl pronajat, vady, pro které ho nelze řádně užívat nebo které takové užívání ztěžují, má nájemce právo, aby mu byl poskytnut jiný předmět nájmu sloužící témuž účelu. Kromě toho má nájemce právo na prominutí nájemného nebo na slevu z nájemného za dobu, po kterou nemohl předmět nájmu pro jeho vady užívat buď vůbec nebo jen za ztížených podmínek. Právo na prominutí nebo na slevu z nájemného musí být uplatněno u pronajímatele nejpozději do konce doby, na kterou byl nájem sjednán. 

PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE Pronajímatel ručí nájemci za to, že na předmětu nájmu neváznou žádné faktické ani právní vady, které by bránily nájemci jej užívat. Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon užívacích práv nájemcem po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Pronajímatel prohlašuje, že nájemce řádně seznámil s obsluhou předmětu nájmu, s jeho provozními podmínkami a že ho řádně poučil o dodržování předpisů bezpečnosti práce, o skladování a přepravě předmětu nájmu. V případě, že pronajímatel zjistí, že nájemce v průběhu doby nájmu porušoval své podstatné povinnosti z této smlouvy vyplývající, je oprávněn písemně tuto smlouvu nájemci vypovědět. Účinky výpovědi nastávají dnem doručení výpovědi nájemci. 

SKONČENÍ NÁJMU Nájemní vztah lze ukončit následovně: a)uplynutím lhůty, na kterou byl tento nájemní vztah sjednán, b)písemnou dohodou stran, c)písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany ve výpovědní lhůtě 3 dnů, která se počítá od následujícího dne po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně, d)okamžitým odstoupením pronajímatele od smlouvy v případě porušení některé smluvní povinnosti ze strany nájemce Po skončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajatý stroj pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a rovněž s přihlédnutím k provedeným opravám a úpravám odsouhlasených pronajímatelem. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouva o pronájmu stroje nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.Smlouva o pronájmu stroje nabývá účinnosti dnem předání předmětu nájmu do užívání nájemci.Veškeré změny a dodatky k nájemní smlouvě je nutno učinit v písemné formě.Práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy o nájmu se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Smlouva o nájmu stoje se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy 

Datum:...............................                                                 Pronajímatel:...............................                                                            Nájemce:..........................